W gminie Brwinów obowiązuje opłata za posiadanie psa: Rada Miejska w Brwinowie ustaliła jej wysokość na 50 zł. Termin uiszczenia opłaty mija 15 marca.

Opłata za psa płatna jest raz w roku, u inkasenta lub w kasie Urzędu Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej lub na rachunek:
Gmina Brwinów

Nr konta: 79 9291 0001 0097 6738 2000 0010

Opłaty od posiadania psów nie pobiera się od:

•    osób powyżej 65 roku życia, prowadzących samodzielne gospodarstwo domowe.
•    osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności  - z tytułu posiadania jednego psa
•    osób niepełnosprawnych - z tytułu posiadania psa asystującego
•    podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych - z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów
•    członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz  innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych  - pod warunkiem wzajemności,


Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Brwinowie w przypadku posiadania więcej niż jednego psa ich właściciel zwolniony jest z opłaty za drugiego i każdego następnego (łączna kwota do uiszczenia jest taka sama jak w przypadku jednego psa: 50 zł).