Projekty edukacyjne, kulturalne, związane z turystyką i rekreacją lub rozwojem mikroprzedsiębiorstw mogą otrzymać dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo” zaprasza do składania wniosków od 21 marca do 11 kwietnia 2013 r.

Środki z PROW-u można pozyskać na działania lokalne, tworzenie nowych miejsc pracy, małe inwestycje turystyczne, rozwój firmy itp. Zielone Sąsiedztwo organizuje nabór już po raz ósmy i zaprasza na szkolenia dla chętnych, którzy chcieliby zrealizować ciekawe pomysły kulturalne, edukacyjne, szkoleniowe czy rozwinąć własną działalność gospodarczą na obszarze działania LGD – w gminie Brwinów i w Podkowie Leśnej.

Małe projekty

Na realizację tzw. małych projektów przeznaczona jest kwota 220 000 zł. Działania w ramach tej operacji mogą przyczynić się do poprawy jakości życia lub zróżnicowania działalności gospodarczej na obszarze działania LGD. Beneficjentami pomocy mogą być osoby fizyczne lub prawne albo jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym inne ustawy przyznają zdolność prawną. Dofinansowanie można przeznaczyć na działania związane m.in. z podnoszeniem świadomości społeczności lokalnej, w tym przez organizację szkoleń i przedsięwzięć edukacyjnych, rozwijanie aktywności społeczności lokalnej oraz turystyki i rekreacji.

Tworzenie i Rozwój mikroprzedsiębiorstw

Na tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw przeznaczona jest pula 55 373,50 zł. Realizacja tego działania tworzy warunki dla dywersyfikacji działalności gospodarczej i poprawy możliwości zatrudnienia. Aby otrzymać pomoc, wnioskodawca powinien realizować operację lub mieć siedzibę na terenie objętym LSR.

Odnowa i rozwój wsi

Łączna kwota 100 000,70 zł przeznaczona jest na tworzenie warunków dla rozwoju społeczno-ekonomicznego obszarów wiejskich i wsparcie inwestycyjne przyznawane na realizację projektów związanych z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej, w tym utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi oraz podniesieniem atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich. Beneficjentami pomocy są gminy i instytucje kultury, dla której organem prowadzącym jest jednostka samorządu terytorialnego, a także kościoły lub inne związki wyznaniowe, organizacje pozarządowe mające status organizacji pożytku publicznego (w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

Szkolenia i informacje

Wiosenny nabór wniosków trwa od 21 marca do 11 kwietnia 2013 r. Przed złożeniem wniosków, w biurze LGD w Podkowie Leśnej odbędą się bezpłatne szkolenia z zakresu wypełniania wniosków: 18 marca – tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, 19 marca – szkolenie z zakresu małych projektów.

Zielone Sąsiedztwo przyjmuje zapisy na szkolenia, jak również na indywidualne bezpłatne konsultacje i zapewnia pomoc w przygotowaniu wniosków. Szczegółowe informacje dostępne są w Biurze LGD „Zielone Sąsiedztwo” przy ul. Świerkowej 1 w Podkowie Leśnej oraz pod numerem telefonu 22 724 58 90. Wzory formularzy i dodatkowe informacje o naborze można znaleźć na stronie www.zielonesasiedztwo.org.pl