Polskie Sieci Energetyczne pracują nad projektem linii wysokiego napięcia z Kozienic do Ołtarzewa. Pojawiają się pytania o lokalizację słupów energetycznych na terenie gminy Brwinów.

Budowa blisko 120-kilometrowej linii elektroenergetycznej o napięciu 400 kV na trasie Kozienice – Ołtarzew ma znaczenie ponadlokalne. Jest istotnym elementem Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Ma zapewnić jego stabilność pracy i bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej do systemu dystrybucyjnego, którym energia dostarczana jest do odbiorców.

Planowana inwestycja budzi kontrowersje. Pierwotnie zaproponowany wariant miał przechodzić w pobliżu autostrady A2, a potem kierować się na północ w stronę Ołtarzewa. Burmistrz Arkadiusz Kosiński przedstawił w rozmowach z projektantami jednoznaczne stanowisko gminy Brwinów: kolejna inwestycja liniowa, przecinająca zabudowane tereny gminy, jest dla mieszkańców niekorzystna i nie będzie na nią zgody ani ze strony władz, ani też lokalnej społeczności. Burmistrz zasugerował, żeby projektanci rozważyli przebieg przy granicy gminy, na terenie pól, z dala od zabudowań. Jest to wariant optymalny, tj. najmniej uciążliwy dla mieszkańców, a jednocześnie najmniej ingerujący w ład przestrzenny. Jak informują Polskie Sieci Energetyczne: Teren pod linią będzie można użytkować za wyjątkiem: wznoszenia budynków mieszkalnych i gospodarczych; wykonywania nasadzeń drzew, krzewów i roślinności przekraczającej 3 metry wysokości, w 70-metrowym pasie technologicznym. Można natomiast bez przeszkód stosować maszyny powszechnie użytkowane w rolnictwie. Każdy z właścicieli gruntów położonych pod linią, niezależnie od tego, czy na jego gruncie będzie stał słup, otrzyma stosowne odszkodowanie / wynagrodzenie.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne zapowiedziały zorganizowanie spotkań informacyjno-konsultacyjnych w każdej z gmin, przez którą ma przechodzić linia kV. Na razie odbyło się kilka takich spotkań, m.in. w Radziejowicach, Tarczynie, Warce i Grójcu. Temat kontrowersyjnej inwestycji był poruszany podczas ostatnich sesji Rady Miejskiej w Brwinowie. Z zapytaniami występowała radna Aldona Górniak. W przypadku gminy Brwinów problem dotyczy północnych sołectw. Burmistrz Arkadiusz Kosiński przedstawiał tę kwestię radnym i sołtysom. Zapowiada również, że będzie ją przedstawiał mieszkańcom na corocznych, wrześniowych spotkaniach z mieszkańcami Brwinowa i poszczególnych sołectw. Decyzje w sprawie przebiegu linii jeszcze nie zapadły.