Trwają prace nad stworzeniem „Lokalnego programu rewitalizacji obszarów miejskich i wiejskich gminy Brwinów na lata 2014-2025”, dzięki któremu gmina Brwinów będzie mogła m.in. zwiększyć szanse na pozyskanie środków zewnętrznych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 
 
Przez rewitalizację, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego, należy rozumieć kompleksowy i wieloletni proces przemian przestrzennych, technicznych, społecznych i ekonomicznych prowadzony w obszarze zdegradowanym, celem nadania mu nowej jakości funkcjonalnej i stworzenia warunków do jego rozwoju. Pomoc może być udzielana na rewitalizację obszarów zdegradowanych, modernizację części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych, wspieranie kultury i dziedzictwa kulturowego.

W związku z opracowaniem „Lokalnego programu…” w gminie Brwinów planowane jest przeprowadzenie konsultacji społecznych. W szczególny sposób do wzięcia udziału w nich zaproszeni są przedsiębiorcy i organizacje pozarządowe działające na terenie gminy Brwinów oraz wszyscy mieszkańcy zainteresowani rewitalizacją. Inwestorzy, dzięki unijnym środkom przeznaczonym na rewitalizację, mogą otrzymać niskooprocentowane pożyczki i zaplanować rentowne przedsięwzięcia. Ważne jest, by przewidzieli przy tym korzyści dla mieszkańców. Można w ten sposób np. otrzymać pożyczkę na rewitalizację budynków zabytkowych lub udostępnianych na cele kulturalno-społeczne itp. 

Aby rewitalizacja była skuteczna, konieczne jest opracowanie przez gminy kompleksowych programów rewitalizacji, które powinny koncentrować się na rozwiązaniu najważniejszych problemów. Wymaga to od samorządów pogłębionej analizy sytuacji oraz umożliwienia wszystkim zainteresowanym zabrania głosu w konsultacjach, a następnie aktywnego włączenia się w realizację programu. W dokumentach tych należy wskazać planowane do realizacji projekty rewitalizacyjne oraz przedsięwzięcia je uzupełniające, a także prognozowany efekt podejmowanych działań. Objęcie danego obszaru programem rewitalizacji będzie jednym z wymogów przy udzieleniu unijnego wsparcia dla przedsięwzięć o tym charakterze – tak wypowiedział się na łamach dziennika „Gazeta Prawna” na temat potrzeb stworzenia takiego programu w gminach Paweł Orłowski, wiceminister rozwoju regionalnego.

Dzięki środkom pochodzącym z tzw. inicjatywy Jessica już pięknieją polskie miasta, a ich mieszkańcy zyskują lepsze warunki do życia i inwestowania. Gmina Brwinów również chce czerpać korzyści z możliwości, jakie otwiera nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej. Spotkanie konsultacyjne odbędzie się w środę 14 stycznia 2015 r. o godz. 17.00 w sali OSP w Brwinowie przy ul. Pszczelińskiej 3.