Gmina Brwinów dofinansuje usuwanie azbestu m.in. z posesji mieszkańców, wspólnot mieszkaniowych oraz przedsiębiorstw. Wnioski o dotację można składać od 10 września do 31 października 2015 r.


Azbest to niebezpieczna substancja, która do lat osiemdziesiątych była jednym z najpopularniejszych składników materiałów budowlanych. Wykorzystywano ją m.in. do produkcji okryć dachowych. Azbest ma działanie chorobotwórcze i może być przyczyną np. raka płuc. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 13 grudnia 2010 r. materiały zawierające azbest muszą zostać usunięte na koszt właściciela budynku. Tylko firmy, które mają odpowiednie wyposażenie techniczne oraz zatrudniają przeszkolonych pracowników, mogą usunąć materiały zawierające tę szkodliwą substancję.

Rada Miejska podjęła uchwałę w tej sprawie na sesji, która odbyła się 10 czerwca br. Właściciel posesji, który chce uzyskać dotację na usunięcie azbestu, powinien złożyć do Urzędu Gminy Brwinów odpowiedni wniosek wraz z załącznikami. Ma na to czas do 31 października 2015 r. W ciągu 14 dni od złożenia wniosku pracownicy Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa sprawdzą zgodność złożonych dokumentów i  wraz z właścicielem posesji przeprowadzą wizję lokalną. Po potwierdzeniu dokumentów właściciel podpisze umowę z gminą i będzie już mógł wybrać firmę, która usunie i wywiezie azbest z posesji. Do 30 listopada br. właściciel posesji musi złożyć wniosek o rozliczenie dotacji  wraz z załącznikami. Ostatnim etapem będzie wypłata dofinansowania. Można w ten sposób uzyskać dotację do 3 tys. zł.

Dotacja może być przyznana na:
· demontaż, wywóz i przekazanie do unieszkodliwienia pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest z obiektów budowlanych znajdujących się na terenie gminy Brwinów;
· wywóz i przekazanie do unieszkodliwienia wcześniej zdemontowanych, ale wciąż składowanych na nieruchomościach na terenie gminy Brwinów, elementów pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest pochodzący z obiektów budowlanych znajdujących się na terenie gminy Brwinów.    

Dokumenty, które trzeba złożyć przed przystąpieniem do demontażu:
1.   wniosek;
2.   kopia aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości, na której znajdują się wyroby zawierające azbest, tj. prawo własności lub prawo użytkowania wieczystego;
3.   pisemna zgoda współwłaścicieli (współużytkowników wieczystych), w przypadku gdy tytuł prawny do nieruchomości przysługuje kilku osobom;
4.    kopia złożonej w danym roku budżetowym informacji o wyrobach zawierających azbest;
5.   kopia zgłoszenia właściwemu organowi administracji (Starosta Pruszkowski, ul. Drzymały 30) prac polegających na usunięciu wyrobów zawierających azbest – (w przypadku demontażu wyrobów zawierających azbest).
 
Dokumenty, które trzeba złożyć po usunięciu azbestu:
1.      wniosek o rozliczenie dotacji;
2.      oryginał faktury, która po odnotowaniu na niej wysokości dofinansowania podlega zwrotowi;
3.      kopię oryginału karty przekazania odpadów;
4.      kopia umowy wnioskodawcy z firmą, który posiada stosowne zezwolenie wydane przez właściwy organ w zakresie działalności obejmującej prace związane z wyrobami zawierającymi azbest oraz zezwolenie na transport odpadów zawierających azbest;
5.      oświadczenie firmy, która utylizuje azbest, że prace zostały wykonane zgodnie z wymogami obowiązującego prawa (w przypadku demontażu wyrobów zawierających azbest).
 
Przedsiębiorcy oraz rolnicy, którzy korzystają z pomocy de minimis, muszą  dodatkowo złożyć oświadczenie o wysokości przyznanej pomocy de minimisoraz formularz informacji przedstawionych przez wnioskodawcę.
 
Wnioski o udzielenie dotacji celowej należy złożyć w Urzędzie Gminy Brwinów, ul. Grodziska 12, 05-840 Brwinów.
 
Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Brwinów – tel. 22 738 25 94