Wśród środków zewnętrznych, o jakie obecnie stara się gmina Brwinów, jest dofinansowanie budowy wielofunkcyjnego boiska w Parzniewie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach programu „Odnowa i rozwój wsi”.


Gmina Brwinów złożyła w kwietniu br. do LGD Zielone Sąsiedztwo wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Budowa boiska rekreacyjnego do gier zespołowych w Parzniewie wraz z ogrodzeniem i zagospodarowaniem terenu”. Jeżeli projekt pozytywnie przejdzie etap oceny merytorycznej, wówczas z Urzędem Marszałkowskim zostanie podpisana umowa na jego dofinansowanie i będzie można rozpocząć prace przy budowie obiektu, w którym mieszkańcy Parzniewa będą mieli możliwość aktywnie spędzić czas.

Starania o dofinansowanie projektu były impulsem do stworzenia Planu Odnowy Miejscowości Parzniew – dokumentu strategicznego, stanowiącego podstawę do ubiegania się o wsparcie finansowe z funduszy zewnętrznych. Dokument uchwalony na sesji Rady Miejskiej w kwietniu br. zawiera wykaz najważniejszych planowanych przedsięwzięć, który powstał w oparciu o sugestie mieszkańców i analizę SWOT sołectwa.

Uchwalony plan stanowił załącznik do dokumentacji projektowej.

Plan Odnowy Miejscowości Parzniew – uchwała XXIII.241.2012