Dobra wiadomość dla mieszkańców gminy Brwinów: podczas sesji Rady Miejskiej w Brwinowie 21 czerwca 2013 r. zostały obniżone stawki za odbiór odpadów komunalnych. Opłata za wywóz odpadów segregowanych wyniesie teraz 9,40 zł od osoby, a za odpady niesegregowane 18,80 zł.

Podczas piątkowej sesji radni przyjęli zaproponowane przez burmistrza gminy Brwinów nowe niższe stawki opłat za odbiór śmieci, które będą obowiązywały w gminie Brwinów od 1 lipca 2013 r. Opłata za śmieci segregowane po rozstrzygnięciu przetargów spadła o 25,4% (z 12,60 zł do 9,40 zł od osoby), zaś za odbiór śmieci niesegregowanych o 17,9% (z 22,90 zł do 18,80 zł od osoby).
 
Uchwalone niższe ceny zostały przeliczone na podstawie ofert złożonych w przetargu. – Gmina Brwinów nie będzie zarabiać na opłatach śmieciowych – podkreślał wielokrotnie burmistrz Arkadiusz Kosiński. Ze środków przeznaczonych na opłaty śmieciowe nie można finansować żadnych innych przedsięwzięć. Zgodnie z przyjętą przez Sejm RP nowelizacją ustawy o  utrzymaniu czystości i porządku w gminach „z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

1)         odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
2)         tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
3)         obsługi administracyjnej tego systemu."
 
Obecne stawki są niższe niż te, o których mówiło się w kwietniu br. Dotychczasowe inicjatywy zmian czy akcje zbierania podpisów nie mogły uwzględnić wyliczeń, które dostępne są dopiero teraz, tj. po otwarciu ofert złożonych w przetargu.
 
Już wcześniej z myślą o najuboższych mieszkańcach gminy Brwinów, których nie będzie stać na wnoszenie opłaty śmieciowej, został przygotowany program osłonowy. Skorzystają z niego mieszkańcy gminy pobierający świadczenia ze Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brwinowie.
 
Dane z dotychczas złożonych przez mieszkańców deklaracji obejmują ponad 21,4 tys. mieszkańców. Cieszy fakt, że tak wielu mieszkańców wybrało system segregacji odpadów  (94,9% deklaracji). Kto jeszcze nie złożył deklaracji, powinien uczynić to jak najszybciej. Firmy śmieciowe już rozpoczynają dystrybucję pojemników.