Najwyższa Izba Kontroli wytknęła samorządom, że nie dbają o ewidencję gruntów i przez to tracą dochody możliwe do uzyskania z tytułu podatku od nieruchomości. W przypadku gminy Brwinów jest inaczej.


Rada Miejska w Brwinowie na początku 2012 r. podjęła uchwałę umożliwiającą przekazanie Powiatowi Pruszkowskiemu wsparcia finansowego na przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków znajdujących się w gminie Brwinów. Modernizacja objęła wszystkie obręby ewidencyjne w mieście i sołectwach. Dzięki temu pod koniec 2012 r. został opracowany operat opisowo-kartograficzny ewidencji gruntów i budynków. Wprowadzono w nim szereg zmian dotyczących m.in. budynków i klasyfikacji gruntów. Już w 2013 r. zmieni się zatem wymiar podatku od nieruchomości, a także podatku rolnego i leśnego. Będzie on zgodny ze stanem faktycznym.

Podobnie jak w wielu innych gminach w Polsce, także w gminie Brwinów, dotychczasowe zapisy w ewidencji gruntów nie odpowiadały rzeczywistości. W efekcie część dawno już zabudowanych działek np. w centrum miasta Brwinowa miała w ewidencji gruntów oznaczenie użytków rolnych, dzięki czemu ich właściciele często byli zwolnieni z podatku (przy niższych klasach gruntów), albo płacili podatek w symbolicznej wysokości. Pierwsze zmiany w ewidencji objęły ponad 2,5 tys. pozycji, jednak kompletna weryfikacja będzie trwać jeszcze przez 3 lata.