Ponieważ gmina Brwinów leży w dorzeczu Bzury, będącym obszarem szczególnie narażonym na zanieczyszczenia azotanami, rolnicy zobligowani są m.in. do przestrzegania określonych terminów, zasad i dawek nawożenia oraz dokumentowania zabiegów agrotechnicznych. Więcej na ten temat dowiedzą się 20 listopada 2015 r. na szkoleniu w Biskupicach.

Stosowanie nawozów sztucznych zanieczyszcza wody. Problem ten ograniczyć ma tzw. dyrektywa azotanowa, która dotyczy wszystkich rolników, których działki położone są na obszarach szczególnie narażonych na zanieczyszczenia związkami azotu pochodzącymi ze źródeł rolniczych (OSN). Gmina Brwinów, położona w dorzeczu Bzury, została uznana za obszar, na którym obowiązują podwyższone wymagania w zakresie ochrony środowiska. Wszyscy prowadzący działalność rolniczą są zobowiązani do prowadzenia dokumentacji wszystkich zabiegów agrotechnicznych, w szczególności dotyczących nawożenia. Ważne jest przestrzeganie terminów, zasad i dawek nawożenia.  

W piątek 20 listopada 2015 r. o godzinie 12.00 w świetlicy OSP w Biskupicach odbędzie się bezpłatne szkolenie organizowane przez Terenowy Zespół Doradczy w Piastowie oraz Urząd Gminy Brwinów. Jego uczestnicy poznają wymogi dla gospodarstw rolnych z programów działań realizowanych na obszarach szczególnie narażonych na zanieczyszczenia związkami azotu. Wśród zapowiadanych tematów są m.in. okresy nawożenia, dobre praktyki nawożenia na glebach podmokłych, zapobieganie erozji gleby, różne praktyki uprawy oraz bilans składników pokarmowych i zasady jego obliczenia.


Informacji na temat szkolenia udzielają:

Terenowy Zespół Doradczy w Piastowie, tel.  22 729 72 54
Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Urzędzie Gminy Brwinów, tel. 22 738 25 90