Przypadający 21 listopada Dzień Pracownika Socjalnego był doskonałą okazją do spotkania pracowników i współpracowników Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brwinowie. Podczas kameralnej uroczystości podsumowano wyniki działalności w roku bieżącym.

Dyrektor Joanna Dzierzba podziękowała pracownikom za zaangażowanie i serce jakie wkładają w swoją pracę. Od maja 2012 r. ŚOPS funkcjonuje w nowej strukturze organizacyjnej: został utworzony Dział Wspierania Rodziny, który kontynuuje działania dawnego Gminnego Ośrodka Pracy z Rodziną. Do czterech świetlic socjoterapeutycznych uczęszcza 80 dzieci korzystających z różnych form pomocy. Pomoc społeczna realizowana w brwinowskim ŚOPS to nie tylko świadczenia materialne, ale także szereg działań i projektów skierowanych do najbardziej potrzebujących. Projekt „Od apatii do sukcesu”, dofinansowany
z Europejskiego Funduszu Społecznego, skierowany jest do osób bezrobotnych. Ma na celu zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej osób pozostających poza rynkiem pracy. „Brwinów bez przemocy”- projekt współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej to podejmowanie działań mających na celu poprawę sytuacji rodzin zagrożonych zjawiskiem przemocy w rodzinie. ŚOPS pomaga też osobom starszym i niepełnosprawnym, które potrzebują pomocy w codziennym funkcjonowaniu. Nieoceniona jest też pomoc grupy wolontariuszy, która stale się powiększa. Osoby te są inicjatorami nowych przedsięwzięć i aktywizują społeczność lokalną.

Wyrazy uznania dla całego zespołu ŚOPS za codzienny trud w niesieniu pomocy innym, na ręce dyrektor Joanny Dzierzby złożyli: zastępca burmistrza Jacek Janowski, przewodniczący rady miejskiej Sławomir Rakowiecki oraz przewodniczący komisji spraw społecznych i porządku publicznego Maciej Szmyt.