W drugiej edycji konkursu dotacyjnego ogłoszonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej w Brwinowie ponownie uzyskał zwiększenie środków na zatrudnienie asystenta rodziny.


O dotację ministerstwa wystąpiło tym razem ponad 780 samorządów z całej Polski. Brwinów jest jedną z 757 gmin, które poprzez tworzenie stanowisk asystentów rodziny włączają się w realizację programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej i otrzymają na ten cel dofinansowanie.

– Asystent rodziny został zatrudniony u nas z dniem 1 lipca. W ciągu tych dwóch miesięcy została już zainicjowana współpraca z rodzinami, które znajdują się pod jego opieką. Cieszę się, że zostało utworzone takie stanowisko i że możemy uzyskać na ten cel dofinansowanie – podsumowuje dyrektor Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brwinowie Joanna Dzierzba. Zadaniem asystenta rodziny jest pobudzanie jej aktywności, współdziałanie z odpowiednimi instytucjami, pomoc np. w poszukiwaniu pracy, podjęciu leczenia odwykowego, nawiązanie kontaktu z psychologiem i pedagogiem. Asystent rodziny ma być doradcą także w kwestiach prowadzenia gospodarstwa domowego, opieki nad dziećmi czy załatwiania spraw urzędowych. Brwinowski ŚOPS uzyskał dotację w łącznej wysokości 15.000 zł, która pokryje większość kosztów zatrudnienia.