Rodzice uczniów rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2012/2013 mogą ubiegać się o dofinansowanie zakupu podręczników. Wymagane dokumenty należy składać w sekretariatach szkół do początku września.

Zgodnie z uchwałą rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. „Wyprawka szkolna” dofinansowanie przysługuje:

- uczniom rozpoczynającym naukę w klasach I szkoły podstawowej pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie będzie wyższy niż 504 zł (kryterium dochodowe zapisane w ustawie o świadczeniach rodzinnych zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.);

- uczniom klas II-IV szkoły podstawowej pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 351 zł (kryterium dochodowe zapisane w ustawie o pomocy społecznej zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.);

- uczniom pochodzącym z rodzin w trudnej sytuacji, w których występuje jeden z przypadków wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, za wyjątkiem uczniów klasy I szkoły podstawowej;

- uczniom niepełnosprawnym, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Na stronach internetowych szkół zostały już opublikowane wnioski do pobrania:

ZS nr 1: - przejdź
ZS nr 2: - przejdź
ZS w Żółwinie: - przejdź

Szczegółowych informacji udzielają sekretariaty szkół.