W budżecie gminy Brwinów na 2016 r. zostały zaplanowane wydatki w łącznej kwocie na ponad 101 mln złotych. W tym roku gmina Brwinów na inwestycje wyda około 24 mln zł, co stanowi ponad 24% planowanych wydatków.

18 grudnia 2015 r. odbyła się XIX sesja Rady Miejskiej, podczas której został przyjęty budżet na 2016 rok oraz uchwalona „Wieloletnia prognoza finansowa gminy Brwinów na lata 2016–2025”. W głosowaniu nad podjęciem uchwały budżetowej wzięło udział 19 radnych: 17 poparło projekt, dwóch wstrzymało się od głosu, a dwóch było nieobecnych. Zanim radni Rady Miejskiej w Brwinowie przystąpili do pracy nad uchwałą budżetową, projekty tych dokumentów zostały przesłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej, instytucji nadzorującej prawidłowość działań samorządu  w zakresie spraw finansowych. RIO wydała pozytywna opinię na ich temat.
 
W uchwalonym budżecie zaplanowano dochody w wysokości 98 168 191,64 zł, a wydatki – 101 013 147,44 zł.
Największa część środków finansowych zostanie przeznaczona na oświatę – blisko 35 mln zł, tj. 34,57% wydatków ogółem. Ta kwota pokryje koszty związane z prowadzeniem istniejących szkół i przedszkoli (m.in. pensje pracowników, zakup materiałów dydaktycznych, utrzymanie budynków) oraz działaniami inwestycyjnymi. Największą inwestycją oświatową, realizowaną w 2016 r. będzie budowa hali sportowej przy ZS nr 1 w Brwinowie. Budowa ma zakończyć się w czerwcu 2017 r.Drugą pozycję tuż po wydatkach na oświatę zajmują wydatki związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska – ponad 14 mln zł. Obejmują one wydatki bieżące – m.in. odbiór odpadów, sprzątanie gminy, pielęgnację zieleni, konserwację oświetlenia ulic, placów i dróg – oraz działalność inwestycyjną w tym m.in.:
·         Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Owczarni (2,4 mln zł)
·         Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Koszajcu (0,5 mln zł)
 
Także w innych miejscach na terenie gminy będzie trwać projektowanie i budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.
 
Na inwestycje drogowe i bieżące utrzymanie dróg gmina przeznaczy ponad 12 mln zł, z czego na inwestycje zaplanowano kwotę ponad 10 mln zł, co stanowi blisko 44% wszystkich wydatków inwestycyjnych. W planach inwestycyjnych na 2016 r. są m.in.:
·         Przebudowa ul. Konopnickiej i ul. Borkowej w Brwinowie (ok. 1,87 mln zł)
·         Przebudowa ul. Mickiewicza i ul. Żurawiej w Brwinowie – I etap (ok. 1,82 mln zł)
·         Przebudowa ul. Lilpopa i ul. Zamkowej w Brwinowie – II etap (1,4 mln zł)
·         Przebudowa ul. Zgoda i ul. Armii Krajowej – II etap
·         Przebudowa skrzyżowań ul. Nadarzyńskiej z ul. Słoneczną i ul. Wiosenną w Kaniach
·         Wykonanie projektu przebudowy ul. Pruszkowskiej w Brwinowie
·         Budowa drogi gminnej 19 KDL w Domaniewie
 
W planach na 2016 r. uwzględniono także wydatki dotyczące dróg powiatowych:
·         Budowa chodnika wzdłuż ul. Nadarzyńskiej w Żółwinie – I etap  – odcinek od ul. Kasztanowej do ul. Słonecznej (890 tys. zł)
·         Dofinansowanie na przebudowę dróg Brwinów–Koszajec–Moszna (600 tys. zł). Burmistrz gminy Brwinów opracował wniosek o dotację z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016–2019”, dzięki czemu Powiat Pruszkowski uzyskał dotację w wysokości 2,4 mln zł i będzie mógł zrealizować tę inwestycję w 2016 r.
 
 
Pozostałe inwestycje gminy Brwinów to m.in.:
·         Opracowanie dokumentacji renowacji pałacu Wierusz-Kowalskich wraz zagospodarowaniem przyległego terenu (250 tys. zł)
·         Rozbudowa strażnicy OSP Żółwin (1,82 mln zł)
·         Budowa ogrodzenia OSP Moszna
·         Sfinansowanie dokumentacji projektowej przejścia pieszo-rowerowego pod torami PKP w Brwinowie
·         Rozpoczęcie budowy świetlicy wiejskiej w Domaniewie
·         Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Pszczelińskiej w Brwinowie i Otrębusach (ok. 0,5 mln zł)
·         Gruntowna modernizacja placu zabaw przy ul. Grodziskiej w Brwinowie