Od października 2012 r. rozpoczęło działalność Brwinowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji (BPWiK). Świadczy ono usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie gminy Brwinów.

Faktury za wodę i ścieki wystawione przez nową spółkę można opłacać przelewem na rachunek bankowy BPWiK. Przelewu można dokonać za pośrednictwem poczty lub w placówce dowolnego banku na numer rachunku BPWiK: 50 1160 2202 0000 0002 0566 2796. Faktur wystawionych przez BPWiK nie będzie można opłacić w kasie Urzędu Gminy Brwinów.

Konieczność zmiany podmiotu świadczącego usługi wodociągowo-kanalizacyjne wynikła z zapisów umowy dotyczącej finansowania ze środków UE projektu „Czyste życie – kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa dla mieszkańców gminy Brwinów”.
Mając do wyboru utworzenie własnej spółki lub wybór zewnętrznego koncesjonariusza, gmina Brwinów zdecydowała się na wprowadzenie pierwszego rozwiązania.  
Spółka, w której 100% kapitału zakładowego należy do gminy Brwinów, przejęła obowiązki dotychczasowego Referatu Eksploatacji Sieci Wodociągowo-Kanalizacyjnej Urzędu Gminy Brwinów. Ma siedzibę w budynku Urzędu Gminy przy ul. Kościuszki 4a.  

Zmiana podmiotu świadczącego usługi nie niesie ze sobą żadnych skutków w zakresie treści zawartych przez mieszkańców umów ani też w zakresie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków, ustalonych uchwałą Rady Miejskiej w Brwinowie nr XXVI.263.2012 z dnia 4 czerwca 2012 r.


Informacja o powołaniu BPWiK